تاثیرات نوع قفس وسیستم جفت گیری کبک های پا قرمز

4.5/5 - (18 امتیاز)

تاثیرات نوع قفس  وسیستم جفت گیری بر ظرفیت باز تولید کبک های پا قرمز(Alectorisrufa)

 

 1. R. Gaudioso,*,1 M. E. Alonso,* R. Robles,* J. A. Garrido,* J. A. Olmedo†

 

       *Departamento de Produccio´n Animal II, Facultad de Veterinaria, Campus de Vegazana, 24071,

Leo´n, Spain; and †Diputacio´n de Valladolid, Spain

چكيده

روش های اخیر پرورش کبک پا قرمز بر اساس عملیات تخمگذاری صنعتی شامل جوجه کشی صنعتی تخم ها می باشند.این روش ها می توانند رفتار باز تولیدی و فیزیولوژی پرنده ها را تغییر دهند.این مطالعه هدف دارد تا تاثیرات قفس و روش های جفت گیری را بر ظرفیت تخم گذاری و رفتار باز تولیدی کبک پا قرمز تعیین کند. در آزمایش1 ، 70 جفت در سه گروه درمانی در قفس های متفاوت قرار گرفتند.در آزمایش 2 ، 30 جفت در قفس های بسته قرار گرفتند.

در آزمایش1 ، تولید تخم در جفت های قرار گرفته در قفس های   8M2 بیشتر بود.تفاوتی در تولید تخم بین پرنده های در قفس بسته و باز 4M2  وجود نداشت. در آزمایش2 ، روش جفت گیری بر تولید تخم تاثیر نمی گذارد. در هر دو آزمایش ، برخلاف سابقه ی جفت گیری یا نوع قفس ، تعداد تخم های گذاشته شده به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از اشکال منتشر شده برای کبک های پا قرمز وحشی بودند.

مقدمه

به خاطر کاهش چشم گیر تعداد کبک های وحشی در سال های اخیر ، تعداد واحد هایی که پرنده ها را پرورش می دهند، افزایش یافته است .در این حوزه ، جفت های مورد پرورش با استفاده از جفت گیری اجباری تشکیل می شوند ،فرآیند جوجه کشی مصنوعی است و جوجه ها در گرو ه های بزرگ بدون تماس با والدین جفت گیری می کنند.

پژوهش حاضر در این مقاله بخشی از پروژه ای است که هدف دارد سیستم های تولید نیمه گسترده برای کبک پا قرمز را ایجاد کند . هدف از این مطالعه تعیین تاثیرات نوع محفظه ی پوشش و سیستم جفت گیری بر ظرفیت  تخم گزاری کبک های پا قرمز تجاری و مقایسه ی نتایج با داده های موجود برای کبک های وحشی است.

مواد و روش ها

آزمایش 1: تاثیرات نوع قفس بر وضعیت های  تخم گزاری:

 پرنده ها: در فبریه ی 1996 ، 70 کبک پا قرمز نر وماده ، در یک روش جفت گیری گسترده انتخاب شدند و به صورت جفت گیری اجباری نگهداری شدند.

سیستم قفس : هر جفت نر وماده در یک قفس از 70 قفس پرورش قرار گرفتند.قفس ها مجهز به سیستم تغذیه و آب بودند. 30 عدد از این قفس ها مساحت 4 متر مربع را می پوشاندند.قفس ها طوری قرار گرفته بودند که جفت های مجاور به همدیگر دید نداشتند. 10 قفس مجهز به ورق گالوانیزه بدون دید به بیرون بودند. 30 قفس باقیمانده ، مساحت 8 متر مربع را می پوشاندند و از ورق فلزی گالوانیزه ساخته شده بودند.

یک لانه ی مصنوعی در هر کدام از قفسهای  4M2  قرار گرفت . دو لانه در قفس های 8M2.

روند کار آزمایشگاهی :جفت گیری اجباری در اواسط ماه فبریه انجام شد و تا اواخر ژولای ادامه یافت .

تعداد تخم ها در هر قفس هر هفته با مشاهده مستقیم ، کم کردن فعالیت ها یا دستگاه هایی که می تواند باعث استرس پرنده ها شود ، شمارش می شدند.

تحلیل آماری: داده ها با یک  ANONA   برای سنجش اهمیت اختلافات بین درمان های پوششی تحلیل شدند.

آزمایش 2: تاثیر روش جفت گیری بر وضعیت های تخم گزاری در بزرگسالی:

پرنده ها: مطالعه از دو دسته کبک پا قرمز از یک مزرعه استفاده می کرد .دسته ی A متشکل از 15 جفت بود.جوجه های تازه در آمده در اتاق های جوجه کشی در حلقه های محافظتی با هدف نزدیک نگه داشتن به منبع حرارتی بین 8 تا 10 روز بعد از تولد قرار گرفتند. بعد از 10 روز  پرنده ها مجاز به دسترسی به کل فضا بودند تا سن 25 روز. از 20 تا 60 روز ، به پرنده ها در طول شب گرما داده می شد . در روز 60 ، در قفس های پرواز بزرگ تا زمان آغاز آزمایش قرار گرفتند.

دسته ی B متشکل از 15 جفت بود که با یک سیستم کمکی جفت گیری شدند .هر جوجه بعد از 48 ساعت توسط والدین پذیرفته می شد.کبک های جوان تا 2 ماهگی پرورش می یافتند. در سن 2 ماهگی کبک های جوان در قفس های بزرگ در گروه های 10 تایی نگه داری می شدند ،تا زمان شروع آزمایش.

تست ظرفیت تخم گزاری: در هر دسته نر و ماده بصورت تصادفی در 30 جفت پرورشی قرار گرفتند.جفت ها در قفس های مجزای جفت گیری قرار داده شدند..قفس های جفت گیری مساحت     8M2را پوشانده بودند و مطابق با آزمایش 1 بودند. تمامی این قفس ها در محیط آزاد قرار گرفته بودند.. در پایان دوره ی جفت گیری ، تعداد کل تخم های گذاشته شده در هر قفس شمارش شد.

تحلیل آماری: داده ها با یک  ANONA   برای سنجش اهمیت اختلافات بین اقدامات جفت گیری تحلیل شدند.

نتایج و شرح مطالب

در آزمایش 1، ANONA   نشان داد که اختلافات قابل توجهی بین نوع قفس ها وجود دارد. جفت های قرار گرفته در قفس های 8M2 تخم های بیشتری در مقایسه با قفس ها ی 4M2 تولید کردند.

این اختلاف می تواند بعلت اختلافات در سطح در دسترس در طراحی های قفس مختلف باشد. سطح بالاتر تخم گزاری مشاهده شده در قفس های   8M2 می تواند بعلت آرایش دو لانه موجود درون قفس ها هم باشد.پرندگان ماده در قفس های   8M2تخم گزاری دو برابر 70% مدت زمان مبنای هفتگی را نشان دادند.لانه ی اول متوسط 42/19 تخم،را دریافت کرد در مقایسه با 92/14 تخم   در لانه دوم.

منحنی های تخم گزاری برای هر نوع قفس در 14 هفته ی آزمایش 1 در شکل 1 آمده است .

باید گفت که در طول دوره ی ماکزیمم تخم گزاری بین هفته های 5 و 9 ، فرکانس تخم گزاری به یک تخم در روز نرسید. حد نرمال برای هر گونه در طبیعت .این نتایج می تواند به مدت طولانی دوره ی تخم گزاری مرتبط باشد ،که بیش از 12 هفته بود.

جدول (1 ) : متوسط کل تخم های گذاشته شده در هر نوع قفس در آزمایش 1

Capture

 

جدول (2 ) : درصد تخم های هچ شده و ترک خورده در آزمایش 1 و 2 Capture

 

Capture

 

تولید تخم در آزمایش 2 (جدول 2) برای کبک های پا قرمز، بسیار بیشتر از نتایج گزارش شده برای جفت های در حیات وحش بود.در مطالعه ی حاضر ، روشی که در آن پرورش دهنده ها جفت گیری کردند، تاثیری بر تعداد متوسط تخم های گذاشته شده نداشت.این نتیجه نشان می دهد که افزایشات ژنتیکی در تولید تخم تولید شده توسط نسل های مجموعه توسط تاثیرات زیست محیطی از یک تغییر در مدیریت جفت گیری این گونه راحت تر تغییر می یابند.

در مقایسه تعداد کل تخم های گذاشته شده در قفس های 8M2در هردو آزمایش 6/26 تخم در آزمایش 1 و 8/36 تخم در آزمایش 2 وجود داشت. این اختلاف زیاد نبود..تعداد کمتر، تعداد کل تخم ها در آزمایش 1می تواند بعلت بازرسی های هفتگی برای اندازه گیری تولید تخم باشد. این بازرسی ها می تواند با عث استرس پرنده ها شوند.استرس و ترس می تواند تاثیر معکوس بر روند باز تولید کبک پا قرمز شود.

شكل (1) : تکامل هفتگی منحنی تخم گزاری برای هر نوع قفس در آزمایش 1

123

 

با توجه به درصدهای هچ ( جدول 2) بدست آمده در مطالعه ی ما ، باید گفت که در تمام موارد بسیار کم بوده اند، کمتر از 10% و مستقل از زادگاه پرورش دهنده ها بودند.علاوه بر این ، نرها همیشه جوجه ها را هچ می کنند و ماده ها هرگز این کار را نمی کنند. عدم وجود ترک ( جدول 2) احتمالاّ بعلت تولید کننده هایی بوده که ماده های تولید کننده با بالاترین تعداد تخم گذاشته شده را انتخاب کرده اند.

از این مطالعه ، ما نتیجه می گیریم که ظرفیت تخم گزاری کبک پا قرمز تحت شرایط نیمه طبیعی

متاثر از نوع قفس استفاده شده است و اینکه فراهم کردن مساحت قفس بیشتر ، همچنین لانه های بیشتر یا مکان های لانه گزینی بیشتر تولید تخم را افزایش می دهد.

همچنین نتیجه گرفتیم که کبک های پا قرمز از میدان های شکار تجاری قادر به تولید تعداد بیشتر تخم هستند، صرف نظر از این که بصورت فشرده و متمرکز جفت گیری شده یا توسط والدین پرورش دهند.

 کلیه حقوق متعلق به شرکت پرآور صنعت، و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع قانونا پیگرد داشته و شرعا حرام می باشد.

 

مراجع

 1.  Aebischer, N. J., and G. R. Potts, 1994. Red-legged partridge
 2.  (Alectoris rufa). Birds in Europe: Their Conservation Status.
 3. M. Tucker and M. F. Heath, ed. Bird Life International,
 4.  Cambridge, UK.
 5.  Barnett, J. L., P. H. Hemsworth, D. P. Hennessy, T. H. McCallum,
 6.  and E. A. Newman. 1994. The effects ofmodifying the amount
 7.  of human contact on behavioural, physiological and production
 8.  responses of laying hens. Appl. Anim. Behav. Sci.
 9.  41:87–100.
 10. Be´jar, I., 1991. Reproduccio´n de la perdiz roja. Ana´lisis de la
 11. produccio´n cuantitativa y cualitativa. Pages 29–44 in: La Perdiz
 12. Fundacio´n La Caixa, ed. Aedos, Barcelona, Spain.
 13. Be´jar, I., 1992. Avances en crı´a intensiva y manejo de reproductores
 14. en granja. Pages 19-25 in: La Perdiz Roja, Gestio´n del
 15. Ha´bitat. Fundacio´n La Caixa, ed. Aedos, Barcelona, Spain.
 16. Caucho, M., 1991. Incubacio´n. Equipo y te´cnicas de manejo. Control.
 17. Pages 21–28 in: La Perdiz Roja. Fundacio´n La Caixa, ed.
 18. Aedos, Barcelona, Spain.
 19. Catusse, M., D. Goudene`che, F. Biadi, and S. Marchandeu, 1988.
 20. Repeuplement en Perdix rouge (Alectoris rufa) dans le sudouest
 21. de la France. Bull. Men. Off. Nat. Chasse. 126:5–16.
 22. Coll, M., 1987. Experiencias de Campo Sobre el Instinto Maternal
 23. de la Perdiz Roja Espan˜ola. Junta de Comunidades de Castilla-
 24. La Mancha, Toledo, Spain.
 25. Cramp, S., and K. E. L. Simmons, 1982. Handbook of the Birds
 26. of Europe, the Middle East and North Africa, II. Oxford University
 27. Press, Oxford, England.
 28. De Vlaming, V. L., 1979. Actions of prolactin among the vertebrates.
 29. Pages 561–642 in: Hormones and Evolution. Vol. 2.
 30. Barrington, Academic Press, New York, NY.
 31. Dixon, W. J., 1983. BMDP Statistical Software. California University
 32. Press, Los Angeles, CA.
 33. Green, R. E., 1984. Double nesting of the red-legged partridge
 34. Alectoris rufa. Ibis 126:332–346.
 35. Hale, E. B., 1962. The behaviour of turkeys. Pages 531–554 in:
 36. The Behaviour in Domestic Animals. Tindall and Cox, London,
 37. Hall, M. R., 1987. External stimuli affecting incubation behavior
 38. and prolactin secretion in the duck (Anas platyrhynchos). Hormones
 39. 21:269–287.
 40. Hall, M. R., and A. R. Goldsmith, 1983. Factors affecting prolactin
 41. secretion during breeding and incubation in thedomestic duck
 42. (Anas platyrhynchos). Gen. Comp. Endocrinol. 49:270–276.
 43. Hemsworth, P. H., G. J. Coleman, J. L. Barnett, and R. B. Jones,
 44. Behavioural responses to humans and the productivity
 45. of commercial broiler chickens. Appl. Anim. Behav. Sci.
 46. 41:101–114.
 47. Hernandez-Briz, F., 1990. La Perdiz Roja. Hojas Divulgadoras del
 48. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacio´n, Madrid,
 49. Lea, R. W., 1987. Prolactin and avian incubation: a comparision
 50. between Galliformes and Columbiformes. Sitta 1-2:117–141.
 51. Lea, R. W., P. J. Sharp, and A. Chadwick, 1982. Daily variations
 52. in the concentration of plasma prolactin in broody bantams
 53. Comp. Endocrinol. 108:385–391.
 54. Mills, A. D., and J. M. Faure, 1990. Panic and hysteria in domestic
 55. Pages 248–272 in: Social Stress in Domestic Animals.
 56. Zayan and R. Dantzer, ed. Kluwer Academic Publisher,
 57. Dordrecht, The Netherlands.
 58. Nadal, J., 1991. Cuidado de las poblaciones de perdiz roja. El
 59. ha´bitat y el pu´ blico. Pages 67–73 in: La Perdiz Roja. Fundacio´n
 60. La Caixa. Aedos, Barcelona, Spain.
 61. Nadal, J., 1995. Impacto de la predacio´n sobre las poblaciones de
 62. perdiz roja. Pages 31–60 in: Caza y Vida Silvestre. Fundacio´n
 63. La Caixa. Aedos, Barcelona, Spain.
 64. Noblini, N., C. G. T. Sannipoli, and M. Coleti, 1993. Differenti
 65. prestazioni riproduttive di sterna accoppiate forzatemente e
 66. per simpatia. Rev. Agric. 6:39–41.
 67. Potts, G. R., 1980. The effects of the modern agriculture, nest
 68. predation and game management on the population ecology
 69. of partridges (Perdix perdix and Alectoris rufa). Adv. Ecol. Res.
 70. 11:2–79.
 71. Redondo, P., 1994a. Seleccio´n gene´tica de la perdiz roja en las
 72. granjas cinege´ticas. Caza Pesca 617:356–357.
 73. Redondo, P., 1994b. Manejo de la hembra de perdiz roja en las
 74. granjas cinege´ticas. Selecciones Avı´colas 36:101-106.
 75. Robles, R., M. E. Alonso, J. M. Sa´nchez, J. A. Olmedo, and V. R.
 76. Gaudioso, 2001. Nesting type choice in the red-legged partridge,
 77. Alectoris rufa. Anim. Sci. 72:29–34.
 78. Rueda, M. J., J. R. Baragan˜ o, and A. Notario 1992. Alimentacio´n
 79. natural de la perdiz roja (Alectoris rufa). Pages 27–39 in: La
 80. Perdiz Roja, Gestio´n del Ha´bitat. Fundacio´n La Caixa. Aedos,
 81. Barcelona, Spain.
 82. Spano`, S., and D. Csermely, 1980. Potenzialita` di cova nel maschio
 83. di Alectoris rufa in cttivita`. Avocetta 4:31–34.
 84. Sossinka, R., 1982.Domestication in birds. Pages 373–397 in: Avian
 85. Vol. VI. Academic Press, New York, NY.
 86. Zuidhof, M. J., F. E. Robinson, J. J. R. Feddes, R. T. Hardin, J. L.
 87. Wilson, R. I. McKay, and M. Newcombe, 1995. The effect of
 88. nutrient dilution on the well-being and performance of female
 89. broiler breeders. Poultry Sci. 74:441–456.Plamondon, R., Lorette, G., “Automatic Signature Verification and Writer Identification – The State of the Art”, Pattern Recognition, Vol. 22, pp. 107-131, 1989.

Object Management Group. Unified Modeling Language: Superstructure, Version 2.0, ptc/03-07-06, July 2003, http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/2003-08-02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

سبد خرید0
سبد خرید خالی است
0

پیام آرش کرمانی بنیانگذار گروه صنعتی پرآور

این پیام تقدیم به شما عزیزان دوست داشتنی که احتمالا در سنین 18 تا 35 سال بسر می برید و به نحوی علاقمند به پرورش طیور و یا علاقمند به راه اندازی کسب و کار شخصی خودتان هستید. بنده آرش کرمانی به عنوان مدرس و مشاور هزاران نفر و با سابقه بسیار زیاد در مدیریت بیزینس های موفق ، دو عامل بسیار مهم موفقیت و شکست تمام انسان های امروزی را کشف، و بصورت یک فایل صوتی کوتاه تقدیم شما میکنم. میزان توجه شما به این فایل، آینده و سرنوشت شمارو بصورت تضمینی رقم خواهد زد، پیشنهاد میکنم قبل از هر اقدام فیزیکی و یا یادگیری مهارت جدید،به گفته های این فایل توجه کنید.
0:00 / 0:00
اصلی ترین دلایل موفقیت و شکست